Tidevand: Høj og Lavvande (Flod & Ebbe)

Tidevand er variationen mellem høj- og lavvande også kaldet flod og ebbe.
Denne bevægelse kan påvirke både havets dybde og højden på kysten, hvilket skaber unikke landskaber og muligheder for at udforske naturen.

Hvad er tidevand?

Hvad er tidevand
Hvad er Tidevand

Tidevand er den regelmæssige stigning og fald i vandstanden på havoverfladen.
Det sker to gange om dagen, da vandet bevæger sig op ad kysten (flod) og tilbage igen (ebbe).

Disse cyklusser skyldes hovedsageligt samspillet mellem Solen, Månen og Jorden samt de tiltrækningskræfter, der skabes af disse himmellegemer.

Det er bedst at finde rav ved lavvande, men vær varsom da mange mennesker er blevet fandet af højvande ved vadehavet.

Tidevandsbølgerne skaber forskellige niveauer af højde- eller lavvande langs kysterne.
Forskellen i højden mellem højvande og lavvande kaldes også for ‘højdeforskel’.
Vandstationer måler vandstanden ved hjælp af specielle instrumenter for at give præcise tidevandsstabel værdier.

Mont Saint Michel
Mont Saint Michel ved lavvande

Jordens rotation har også en indflydelse, mens vejret kan påvirke perioderne med ekstraordinære tidevarselshændelser som stormfloder eller springtider.

Samspillet mellem Solen, Månen og Jorden

Tyngdekraften fra Månen og Solen påvirker havet på Jorden.
Når Månen er tættere på Jorden, trækker dens tiltrækningskraft vandet mod sig og skaber et højvande.
Omvendt vil en fjernere måne skabe et lavvande, da jordens tyngdekraft ikke kan holde så meget vand i nærheden af ​​Månen.
Samtidig forstærkes effekten når også solen og jordens rotation spiller ind.

Her er nogle nøglepunkter om samspillet mellem Solen, Månen og Jorden:

 • Tyngdekraftens effekt på vandstanden skyldes primært Månens tiltrækningskraft.
 • Springflod (højt højvande) opstår ved fuldmåne eller nymåne, mens nipflod (lavt lavvande) forekommer ved halvmånefaser.
 • Astronomisk set bevæger månens bane sig i forhold til jordkloden med en periode på 29,5 dage.
  Dette ændrer gradvis placeringen af ​​springfloder/nipfloder over længere perioder.
 • Tidevandsbølger løfter hele havoverfladen frem og tilbage; det betyder at den generelle havstandsændring ligger under de lokale variationer som man ser langs kysterne.
Høj og lavvande
Høj og lavvande

Tiltrækningskræfter og tidevandsbølger

Som sagt påvirkes havet af flere faktorer, herunder vind og tiltrækningskræfter fra Solen og Månen.
Tidevandsbølgerne formes af jordens rotation samt den samlede gravitationskraft fra både Solen og Månen.
Høj- og lavvande sker ikke nødvendigvis samtidigt overalt – forskelle i tidspunktet for høj- og lavvande kan skyldes forskellige lokale forhold såsom havets topografi eller vejrforholdene.

Kraftig vind kan midlertidigt påvirke tidevandet, men månens tyngdekraft har større langsigtede effekter.

Vinden spiller også en stor rolle, især når det kommer til flod.
Kraftig vind kan flytte havoverfladen ved at skabe bølger, der resulterer i en midlertidig stigning i vandstanden.
På den anden side kan kraftige vinde også medføre et midlertidigt fald i vandstanden under ebbe-tiderne.
Disse ændringer er dog typisk mindre end de langsigtede effekter fra de globale kræfter som månens tyngdekraft.

Ebbe og Flod
Ebbe og Flod

Høj- og lavvande

Vand målestationer over hele verden dokumenterer dagligt tidspunktet for høj-og lavvande.
Det giver information om vandstanden ved forskellige tidspunkter af dagen samt varigheden af perioden mellem to høj-tider eller to lav-tider.

Vejret spiller også en afgørende rolle i forhold til vandets niveau: storme kan øge vandstanden markant og resultere i oversvømmelser på kysterne.

Tidevandstabel og tidevandsstationer

Vandstabel og vandmålestationer er vigtige for strand- og vandelskere.
Målestationerne ligger langs kysten, hvor der måles på havets overflade ved hjælp af sensorer, hvilket gør det muligt at opdatere tidevandstabellen med de nøjagtige data.

Højvande lavvande
Højvande lavvande

Den giver detaljeret information om tidspunktet for høj-og lavvande samt vandstandsændringen i løbet af dagen.
Stationerne gemmer sig langs kystlinjen og anvender sensorer til at overvåge havoverfladen hver time døgnet rundt, så du altid har adgang til de mest præcise informationer om dine yndlingsstrande når som helst!

Høj- og Lavvandets Højdeforskel

Høj- og lavvandets højdeforskel kan variere fra sted til sted, men i gennemsnit er forskellen omkring 2 meter.
Månens cyklus spiller en stor rolle, da dens tyngdekraft påvirker vandstanden på jorden.

Forskellene mellem høj- og lavvand bliver skabt af samspillet mellem jordens rotation og de totrækningskræfterne fra månen og solen.

Tidevandsbølger rejser over havoverfladen for at udligne vandstanden med den gravitationelle tiltrovægt fra himmellegemerne.

DMI offentliggør frit dataene om disse niveaumålinger.
De kan bruges af sejlere i planlægningen af turen.
Det er også interessant i forbindelse med kystbeskyttelses eller ejendomme der ligger på kysterne.

Vejrets betydning for Flod og Ebbe

Vind kan påvirke tidspunktet for høj- eller lavvande og ændre det normale mønster for flod og ebbe.
Hvis vinden blæser mod land, kan det resultere i et højere vandstandsniveau, som igen vil medføre en højere bølge.
Omvendt vil vind fra havets retning skabe en læside ved kysten og dermed reducere vandstanden.

Nedbør har også indflydelse på strømme da masserne af ferskvand føres ud til havet og kan ændre saltkoncentrationen, hvilket igen skaber et tryk på havoverfladen og fører til en lille stigning i vandstanden.

Tidevand i Danmark

Tidevandet i Danmark kan opleves på mange måder, men høj- og lavvande er de mest kendte.
Når solen og månen påvirker havets overflade, skabes der flod og ebbe, som giver forskellige vandstande langs kysterne.
I Vadehavet kan man opleve et særligt samspil mellem bølgerne og den lave vanddybde, som skaber en unik natur med sand- og mudderbanker samt et rigt fugleliv.

Tidevand i Danmark
Tidevand i Danmark

For at kunne følge med i flod og ebbe bruger DMI en højvandstabel, som viser hvornår det næste høje eller lave vande kommer til ens lokale område. Det er især vigtigt for sejlere og fiskere at have styr på niveauerne og tidspunkterne, for ikke at risikere uheld eller tab af fangst.

Høj- og Lavvande ved Vadehavet

Vadehavet, som er den største tidevandsflade i Europa, strækker sig fra Holland til Danmark.
Området dækker mere end 12.000 km² og består af mudrede banker, små øer og vandkanaler.

Tidevandsforskelle:

I Vadehavet kan man opleve nogle af de højeste vandsforskelle i verden med op til fire meters forskel mellem høj- og lavvande.
Forskellene skyldes primært samspillet mellem månen, solen samt jordens rotation og tiltrækningskræfter.

Det unikke økosystem:

Området omkring Vadehavets kystlinje byder på et unikt økosystem med mange sjældne planter- og dyrearter.
Det mudrede havbund skaber gode betingelser for muslinger, orme og krebsdyr mens vadefugle trives på de fladelagte sandbanker langs kysten.

 • Strækker sig over mere end 12.000 km²
 • Højeste vandsforskel på op til fire meter
 • Samspil mellem månen, solen samt jordens rotation og tiltrækningskræfter skaber forskellene
 • Unikt økosystem med sjældne planter-og dyrearter
 • mudrede havbund giver optimale betingelse for muslinger, orme og krebsdyr
 • vadefuglende trives på fladelagt sandbanker langs kysten.
Tidevand Vadehavet
Tidevand Vadehavet

Højvandshals

Højvandshals er et naturligt forekommende fænomen langs den danske kyst, hvor en række landtanger og sandbanker beskytter mod stormflod. Højvandshalsene fungerer som en slags dæmning, der holder det høje vand ude fra de lavere liggende områder langs kysten.
På Vestkysten finder man eksempelvis højvandshalse ved Blåvands Huk og Skallingen.

Desværre kan oversvømmelse ved stormflod dog stadig ske, selv med højvandshalsene til stede.
Konsekvenserne af oversvømmelsen kan være enorme for både beboere og erhvervsdrivende i de berørte områder.

DMI’s højvandstabel

DMI’s højvandstabel er essentiel for alle, der bor i kystområder eller ofte besøger strande.
Ved at bruge tabellen kan man få information om tidspunkter for både høj- og lavvande, samt vandstanden på et bestemt tidspunkt.
Det kan være afgørende information for eksempelvis sejlere eller surfere.

Tidevands stationkort Danmark
Stationskort over Danmark fra DMI

Læs DMI’s højvandstabel korrekt:

 • Vælg den tidevandsstation, som ligger tættest på det ønskede sted.
 • Aflæse de forskellige tidspunkter og vandstande på tabellen og planlægge din aktivitet derefter.
 • Huske ‘Fem års reglen’, som betyder, at en given vandstands-hændelse vil ske mindst én gang i løbet af fem år.

Kraftige storme har gjort, at vi i Danmark oplever flere og flere ekstreme tilfælde af højvande, vi taler ikke om de områder vandet bliver “hentet” fra og hvor der kan opleves markante eksempler på lavvande.
Det lader til at vi fremadrettet vil se flere vejrskabte tidevandsepisoder hvor flod og ebbe når niveauer af både 5, 20 og 100 års eposider.